layer1-ba0px;padding-righckground

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Vân Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông như sau:

  • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
  • Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
  • Giấy mời họp và các tài liệu phục vụ cuộc họp sẽ được gửi tới địa chỉ của quý cổ đông và được đăng tải trên website: www.havanajsc.com

Trân trọng !

                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                                     (đã ký)

                                                          Nguyễn Thanh Tâm

Quí cổ đông vui lòng xem toàn bản Thông báo tại đây