layer1-ba0px;padding-righckground

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hải Vân Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm như sau:
-    Thời gian: 13h30, thứ Ba ngày 09 tháng 06 năm 2020
-    Địa điểm: Lầu 21 – Tòa nhà Havana – 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Tp.HCM.
-    Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hải Vân Nam theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2020 theo thông báo của công ty.

-    Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự

4. Quy chế làm việc tại Đại hội

5. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKSMẫu đăng ký ứng cử/đề cử và Mẫu lí lịch trích ngang

6. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

8. Báo cáo của HĐQT

9. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

10. Báo cáo của Ban kiểm soát