layer1-ba0px;padding-righckground

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại hội trường Khách sạn Premier Havana Nha Trang, Công ty Cổ phần Hải Vân Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty và các cổ đông của công ty. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. Nội dung cụ thể chi tiết - vui lòng download tại đây:

1. Nghị quyết- ĐHĐCĐ 2018

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018

Bài Viết Khác